search
top

Horsko pevanje u društvu i obrazovanju

 

Prema zvaničnim podacima projekta “Singing Europe” 4,5% evropske populacije aktivno peva u nekoj vrsti kolektivnog pevanja. To čini cifru od oko 37 miliona ljudi u oko milion horova i drugih ansambala.

Ako niste u svađi sa engleskim jezikom 🙂 , pročitajte, a možete i da preuzmete rezultate istraživanja klikom na ovaj link.

 

Horsko pevanje predstavlja umetničku saradnju više lica. Istorijski posmatrano, ono je od vajkada utkano u život čoveka i društva i znači ne samo viši stupanj razvijenosti muzičkog osećanja, nego i viši stupanj društvenosti.

 

Od vremena kada se pojavilo u antičkoj Grčkoj, a verovatno i kod drugih naroda tog doba, pa sve do današnjih dana, horsko pevanje je, uz solo pevanje, bilo i ostalo jedan od glavnih načina vokalno-muzičkog izražavanja.

 

Horsko pevanje u društvu i u obrazovanju

Horsko pevanje u društvu i u obrazovanju

 

Hor u školama

Da bi rad horova u osmogodišnjim i drugim školama dao one rezultate koji se očekuju i koji se realno mogu ostvariti, neophodno je menjati odnos prema školskim horovima.

Nije redak slučaj da se u nekim školama časovi horskog pevanja smatraju kao nešto što se može ali i ne mora prihvatiti, kao privatna stvar nastavnika i učenika.

Mnogi školski horovi nemaju ni najneophodnije uslove za rad (vreme, prostorije i instrument). Zbog toga učenici ne dolaze na horsku probu sa zadovoljstvom, već je izbegavaju, ili dolaze zato što moraju. 

Posmatran kroz opšte muzičko obrazovanje, sistematski rad u horu je svakako viši stupanj muzičkog obrazovanja. Njemu prethodi savlađivanje elementarne muzičke teorije i solfeđa, koji se zatim, kroz dalji rad u horu, razvijaju i usavršavaju.

 

 

Značaj horskog pevanja

Horsko pevanje budi i razvija reproduktivne pa i stvaralačke sklonosti učenika. Ono, ujedno, stvara pogodne uslove za negovanje i usavršavanje estetskih i drugih kulturnih merila.

Horsko pevanje se ubraja u delatnosti koje, pored intelektualnih i estetskih sposobnosti, razvijaju kod deteta i osećanje pripadnosti ljudskoj zajednici i odgovornosti prema njoj, jer stalni kontakt većeg broja pevača doprinosi njihovom zbližavanju i rešavanju kolektivnih zadataka. To dovodi do razvijanja svesti o neophodnosti društvene saradnje i zajedničkog delovanja, pa je sasvim izvesno da horsko pevanje ima i svoju socijalno-obrazovnu funkciju.

Bilo bi korisno da se u svim školama horske probe smatraju kao redovna nastava muzičkog vaspitanja i da dobiju svoje mesto u rasporedu časova. Na taj način će se izbeći kampanjski rad, koji je štetan i ne omogućuje deci u horu da saznaju nešto više o ovoj vrsti muzičke aktivnosti, što je svakako veliki propust.

Potrebno je da nastavnici, odnosno dirigenti i horovođe planiraju da, sem učenja pesama ili drugih kompozicija, prelaze sa horom i minimalno ali ipak određeno gradivo vokalne obuke, tako da učenici tokom pevanja u školskom horu steknu osnovne pojmove i predstave o anatomiji i fiziologiji glasovnog organa, pevačkog instrumenta, o pravilnom držanju tela i onih organa koji učestvuju u pevanju, da savladaju ispravan način pevačkog disanja, pravilnu ataku tona, da zvučno izjednače glas i steknu kontrolu čiste intonacije, ukratko da usvoje osnovna znanja o vokalnoj tehnici kako bi ih dalje mogli razvijati i kultivisati.

Radeći sa horom, horovođa (dirigent) ima zadatak da deci objasni značaj vokalne tehnike.

 

dečiji hor

dečiji hor

 

Vokalna tehnika je, u stvari, skup sredstava pomoću kojih se razvije, ojača, učini gipkim i lepšim ljudski glas. Ona nas upoznaje sa svim stavovima pevačkog instrumenta koji osiguravaju potpuno vladanje glasom. Stoga, uz duboko poznavanje mehanike pevačkog instrumenta, vokalna tehnika čini osnovu na kojoj se zasniva umetničko pevanje.

Kao i svaka druga tehnika, i vokalna tehnika ne sme postati sama sebi cilj, već mora da ostane samo sredstvo u službi umetničkog pevanja.

 

Jer, kako je neko rekao:

Savršena tehnika je samo ona tehnika koja se ne primećuje.

 

Imajući u vidu da su školski horovi, manje ili više, prvi kontakt dece sa organizovanim pevanjem, nije teško doneti zaključak da će od pravilnog rada baš u ovim horovima zavisiti, u krajnjoj liniji, nivo horskog izvođaštva u perspektivi.

Ovako pripremljeni učenici u osmogodišnjim i srednjim školama predstavljali bi osnovu omladinskih horova, čiji bi članovi, posle određene starosne granice, prelazili u horove odraslih. Na taj način bi bio omogućen stalnih pridolazak novih pevačkih glasova, što bi ne samo obnovilo i osvežilo većinu horova koje čine mahom stariji pevači, već bi doprinelo i omasovljavanju horskog pevaštva u celini.

 

Pravilan rad sa decom u opšteobrazovnim školama omogućuje u najvećoj meri razvoj horskog amaterizna, pa tu, u školi, treba da počne pripremanje budućih pevača za amaterske horove.

 

 

Značaj horskog amaterizma 

Horski amaterizam je značajna kulturna komponenta savremenog društva, jer svaki čovek koji raspolaže prirodnom muzikalnošću, osrednjim glasovnim kvalitetima i dobrom voljom- poseduje najvažnije uslove za aktivno kolektivno muziciranje, upravo horsko pevanje. Zbog te povoljne okolnosti danas u svetu deluju stotine hiljada amaterskih horova, a horski amaterizam predstavlja čitav projekat, čija plemenita misija ima opšti kulturni i društveni značaj.

Zbog toga horski amaterizam dobija sve važnije mesto u savremenom društvenom životu svake zemlje, bez obzira na razlike u stupnju razvijenosti i uređenju. Kulturna i društvena misija horskog amaterizma ogleda se ne samo u masovnom muziciranju, već i u razvijanju društvenosti, smisla za disciplinovan kolektivni rad i saradnju. Horski amaterizam doprinosi razvijanju ljubavi čoveka prema čoveku, dubljem i humanijem shvatanju pojedinca i zajednice.

Kako je u današnjim uslovima opstanak horskog amaterizma vezan isključivo za kvalitet, dužnost je društva i stručnjaka da sve napore usmere ka stvaranju neophodnih uslova za omasovljenje i uopšte procvat našeg horskog amaterizma.

Izvor: Od audicije do koncerta, Mirko Hadnađev

 

Pročitajte članak sa bloga o jednom od najpoznatijih svetskih horova: Hor bečkih dečaka- istorijat hora i najava koncerta u Beogradu (VIDEO)

 

 


 

Pročitajte i ostale članke iz raznih kategorija. Srodne kategorije sa ovim člankom možete pregledati klikom na sledeći link: Kategorije članaka na blogu.

 

Postanite deo zajednice Upoznaj muziku

Ako želite da dobijate obaveštenja o najnovijim tekstovima sa bloga,

registracija je brza i laka.

Link za registraciju je ovde.

 

 

Pridružite se i dajte svoj doprinos svojim pitanjima, komentarima, sugestijama, ispravkama…

Na dnu svake stranice bloga je forma za postavljanje Vaših komentara, gde možete postavljati pitanja, iznositi svoja mišljenja, predloge, zamerke…

 

 

Za još stručnih tekstova kliknite ovde.

 

Podelite članak sa svojim prijateljima. Hvala.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top