search
top

Časovi muzike preko skajpa

 

skype

 

Najveća prednost učenja na daljinu jeste što ne poznaje geografske granice. Moguće je obrazovati se iz bilo kog grada i države, a sve što je potrebno jeste dovoljno brza internet konekcija. 

Učenje na daljinu je danas sve popularnije. Sve je manji broj onih koji imaju vremena da redovno pohađaju nastavu. Razlozi su mnogobrojni. Neki su vezani za svakodnevni posao, a želeli bi da se prekvalifikuju ili dopune znanje, a neki su, jednostavno, udaljeni od mesta na kojem mogu pohađati nastavu u oblasti koja ih interesuje. Sve što vam je potrebno su kompjuter, stabilna internet konekcija, PC mikrofon i instaliran program Skype.

Šta je Skype? Skajp (Skype) je besplatan program za komunikaciju. Poziv se uspostavlja (slično kao kod telefona) pritiskom na zelenu slušalicu – prekidate vezu pritiskom na crvenu slušalicu. Besplatnu instalaciju ovog programa možete preuzeti ovde: Skype.  

 

 

 

Programi u ponudi:

 

1. Instrumentalni nivoi (klavir, sintisajzer, harmonika, metalofon, blok flauta…)

Program je namenjen svima koji žele da nauče ili usavrše sviranje, prisete se nekadašnjeg sviranja ili jednostavno imaju želju da obogate svoj život novim, kreativnim aktivnostima. Časovi instrumenta se mogu odvijati radi ličnog zadovoljstva, u cilju postizanja životnog balansa/ terapeutskog dejstva, kao pomoć za amaterske muzičare koji žele da nauče muzičku notaciju ili profesionalce koji žele da usavrše određenu muzičku veštinu.

Polaznici se postupno i sistematski uvode u svet instrumentalnog izvođaštva kroz zanimljive muzičke sadržaje prezentovane putem individualnih časova klavira, sintisajzera, harmonike, metalofona, blok flaute (frulice), časova teorije muzike i solfeđa.

Postupno učenje solmizacije i ritmičkih vrednosti i prenošenje stečenog znanje na instrument. Simbioza teoretskog i praktičnog znanja ojačava usvajanje muzičkih veština i rezultira čitanjem, pisanjem, analiziranjem i interpretiranjem muzike na različite načine: vokalno, telesno (body percussion), na klaviru, sintisajzeru, harmonici, metalofonu ili blok flauti kao odabranom instrumentu. Uvod u sviranje se odvija kroz lake i zabavne časove koji će osvojiti srce svakog polaznika i uliti večnu ljubav prema muzici.

Polaznici prave samostalne izvođačke korake usvajajući sviranje kao što se usvaja govor, za ceo život. Izveštiće se u čitanju i interpretaciji muzičke notacije, pevanju, improvizaciji i sviranju po sluhu. Zadaci se prilagođavaju tehnološkim mogućnostima instrumenta koji polaznik poseduje kod kuće. Klavinove i sintisajzeri su pogodni za povezivanje sa kompjuterom te pružaju širi muzički aspekt kao što je aranžiranje.

Pored preporučenih kompozicija, program se bira u dogovoru sa Vama i Vašim interesovanjima. Odabir zavisi od uzrasta, prethodnog nivoa znanja i veština, kao i Vaših afiniteta, te ne podrazumeva samo klasičnu muziku već i popularnu, izvornu narodnu, filmsku muziku, rok… Jednostavno, ono što Vi želite.  

 

 

2. Solo pevanje

Pevanje je prirodan proces koji oslobađa, povećava samopouzdanje, bogati emocije i um, proširuje rečnik i saznanja o svetu u kome živimo.

Kroz časove solističkog pevanja polaznici ovog programa će upoznati osnovne vokalne tehnike – postavku pravilnog disanja, držanja tela, tehnike pevanja i impostaciju glasa – čime se smanjuje rizik od oštećenja glasnica, opterećenje i umor. Teži se razvoju čiste intonacije, jasne dikcije i artikulacije, proširenju vokalnog opsega, izjednačavanju boje glasa u celom opsegu i uopšte uspostavljanju vokalne kontrole. Nakon savladanih osnovnih vokalnih veština posvećuje se pažnja umetnickoj interpretaciji i pronalaženju sopstvenog izraza, te se radi na glumi, izražavanju emocija kroz telo i glas i ovladavanju scenskim nastupom.

Repertoar se bira u zavisnosti od uzrasta, sposobnosti i Vaših afiniteta – od dečije muzike, preko klasike i Brodveja do pop, rok i starogradskog žanra.  

Povremeni časovi pevanja i sviranja se mogu odvijati radi ličnog zadovoljstva, u cilju postizanja životnog balansa/terapeutskog dejstva, ili u kombinaciji sa muzičkim opismenjavanjem i teorijom, kao pomoć za amaterske muzičare koji žele da nauče muzičku notaciju ili profesionalce koji žele da usavrše određenu muzičku veštinu.  

 

 

3. Priprema za polaganje prijemnog ispita za osnovne državne muzičke škole

Muzičke škole koriste različite testove za procenjivanje muzičkih sposobnosti, a jedan od najpoznatijih  je Gordonov, koji sadrži tonalni i ritmički deo.

 

Postignuće zavisi od:

– opšteg nivoa zrelosti deteta (uključujući i pažnju)

– razvijenosti osnovnih akustičkih posobnosti: opažanja razlika između melodijskih i ritmičkih sklopova (receptivni sluh)

 

Nedovoljno zrela deca mogu na prijemnom ispitu pokazati dobar reproduktivni sluh (npr. intonativno čistim pevanjem), a da na Gordonovom testu imaju slabije postignuće i obrnuto: da ne pokažu poseban reproduktivni sluh a na tom testu postignu dobar rezultat. Autori testa preporučuju da se dete iz drugog pomenutig slučaja primi u muzičku školu jer poseduje opštu zrelost i osnovne receptivne muzičke sposobnosti, za koje se pretpostavlja da će se razvijati. Na žalost, taj test se ne koristi u svim muzičkim školama, već se muzičke sposobnosti najčešće ocenjuju kroz vokalnu interpretaciju pesama (reproduktivni sluh + vokalne sposobnosti) i ponavljanje jednostavnih ritmičko-melodijskih celina (receptivan + reproduktivan sluh). Eminentni muzički pedagozi i psiholozi se slažu da test ne može dati prognozu muzičkog razvoja bez sagledavanja udela drugih ključnih psiholoških faktora: motivacionih činilaca, opštih i motoričkih sposobnosti, karakteristika ličnosti, sredinskih prilika i dr.

Na ovom programu vaš mentor/profesor kontinuirano prati, beleži i vrednuje muzički razvoj učenika i uticaj drugih faktora te putem usmene i pisane evaluacije informiše i usmeravaja učenike i roditelje za dalje muzičko obrazovanje.  

 

 

4. Priprema za polaganje razreda u osnovnoj državnoj muzičkoj školi

Prema pravilniku za državne muzičke škole, status vanrednog učenika se stiče upisom koji je obavezan za svaki razred.

U prvi razred se učenici upisuju pre početka školske godine a u naredne nakon završenog razreda u određenom ispitnom roku.

Vanredni učenik državne muzičke škole završava razred polaganjem ispita iz svih predmeta odgovarajućeg razreda po nastavnom planu i programu za osnovne muzičke škole propisanom od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 

Broj nedeljnih časova u šestogodišnjem obrazovanju za instrument klavir kojim je obuhvaćen nastavni plan i program:

– I razred: instrument 2 časa, solfeđo 2 časa;

– II razred: instrument 2 časa, solfeđo 2 časa;

– III razred: instrument 2 časa, solfeđo 2 časa;

– IV razred: instrument 2 časa, solfeđo 2 časa, orkestar, hor, kamerna muzika 2 časa

– V razred: instrument 2 časa, solfeđo 2 časa, orkestar, hor, kamerna muzika 2 časa

– VI razred: instrument 2 časa, solfeđo 2 časa, teorija muzike 2 časa, orkestar, hor, kamerna muzika 2 časa

Postupnim, kontinuiranim vežbanjem i radom sa stručnim profesorom, ovim programom Vaše dete može postići izvanredne rezultate i vanredno polagati razrede u Osnovnim državnim ili drugim muzičkim školama.  

 

 

5. Priprema za polaganje prijemnog ispita za srednje državne muzičke škole

Đaci koji žele da se upišu u srednju muzičku školu polažu posebne prijemne ispite u školi u koju bi želeli da se upišu pre završnog opšteobrazovnog ispita (male mature). Na prijemnim ispitima dobijaju bodove za talenat i znanja u oblasti za koju žele da se školuju.

 

Za prijemni ispit u baletskoj školi može pripremati kandidate za predmet solfeđo (odsek klasičan balet, savremena igra, narodna igra).

 

Izdvajam iz Pravilnika o upisu u muzičku školu relevantne informacije za đake koji imaju određeno muzičko predznanje i koji se mogu pripremiti za prijemni ispit. Kandidati se upisuju u muzičku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

– uspeha na prijemnom ispitu;

– uspeha u prethodnom školovanju.

 

Ispit za nivo osnovne muzičke škole (diferencijalni) sastoji se iz tri dela, i to:

– solfeđo

-teorija muzike

-instrument ili solo pevanje

 

Sledeći je prijemni ispit, koji se razlikuje u odnosu na obrazovni profil za koji se konkuriše.

Za upis u muzičku školu teorijskog odseka, odnosno za obrazovni profil muzički saradnik, kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, i to:

-pismeni ispit iz solfeđa

-usmeni ispit iz solfeđa

-test iz teorije muzike

 

Ukoliko imate osnovna muzička znanja i veštine, ne odustajte od daljeg muzičkog školovanja!  

 

 

6. Programi za studente, vaspitače, učitelje…

Metodika muzičke nastave na Visokim strukovnim školama za vaspitačke i Pedagoškim fakultetima je sastavni deo školovanja.

Ako smo upoznati sa značajem muzike za razvoj deteta važno je da se sve muzičke aktivnosti izvode na visoko profesionalnom nivou od najranijeg dečjeg uzrasta.

Pored vaspitača, danas je to posebno važno i za profesore razredne nastave jer se nastava muzičke kulture u prvom ciklusu osnovnoškolskog obrazovanja realizuje kroz njihov rad za razliku od prošlih vremena kada su je izvodili nastavnici muzičke kulture.

Studenti moraju spremiti i određene kompozicije za ispit, što veliki broj ne uspeva samostalno.

Program je osmišljen sa ciljem da studentima olakša polaganje ispita iz predmeta Metodika muzičkog vaspitanja/nastave i Vokalno-instrumentalne nastave sa tendencijom pravilnog savladavanja muzičke pismenosti, vokalnog izvođenja i instrumentalne interpretacije – (pravilno sviranje akorada, leve ruke i melodijske linije- desne ruke).

Takođe, ovaj program se preporučuje i za kolege koji nisu studenti, koji već rade sa decom a želeli bi da aktiviraju svoje pređašnje znanje iz muzičke prakse, obogate svoje prezentovanje muzike deci, nauče da sviraju odnosno, sveukupno metodički ispravno, pored sviranja, realizuju sve aktivnosti iz oblasti muzike.

Polaznici programa biće osposobljeni da savesno, asertivno, aktivno, uz otvorenost za nova iskustva, postignuća i istrajnim radom pripremaju i realizuju muzičke aktivnosti u svojim budućim ustanovama kao kreativne vođe interaktivnih i motivacionih aspekata na muziku kao umetnost.

 

Moguće je organizovati individualne časove solo pevanja, kao i instrumenta, teorije muzike ili solfeđa u cilju upisa ili polaganja prijemnih ispita (Fakultet dramskih umetnosti (FDU)), raznih drugih audicija i takmičenja za talente.

 

 

* Kako izgledaju časovi?

Prvi, uvodni čas je besplatan i traje 20 minuta. Na prvom času utvrđujemo vaš nivo znanja, tip časova koji odgovaraju vašem uzrastu, interesovanjima i potrebama.

Termine i učestalost časova određujete sami u dogovoru sa profesorom.

Kada je reč o mlađoj deci – učenicima, prisustvo roditelja je dobrodošlo tokom časova.  

 

 

Časove vodi Miloš Živković, diplomirani muzički pedagog – profesor solfeđa, teorije muzike, klavira, harmonije, aranžiranja, muzičke kulture i svih ostalih teoretskih predmeta koji postoje u osnovnim i srednjim muzičkim školama čime je kvalifikovan za nastavu više stručnih muzičkih predmeta.

Može da pripremi đake za kompletan prijemni ispit u srednjoj muzičkoj školi za profil muzički saradnik –teoretičar, izvođač- pijanista kao i predmet solfeđo i teoriju (za odsek muzička produkcija – dizajner zvuka, džez muzički izvođač i odsek crkvene muzike), kao i pripreme za prijemne ispite na Fakultetima umetnosti (muzičkim akademijama).

 

Više o meni možete saznati klikom na sledeći link: Autot bloga www.upoznajmuziku.com

 

 

* Prednosti časova muzike preko skajpa:

Časovi od kuće – Jedna od najvećih prednosti je to što časove možete imati od kuće, kancelarije, u bilo kom gradu ili zemlji da se nalazite, i u bilo koje vreme. Osim toga, ovakvi časovi vam štede vreme, jer čim uključite računar spremni ste za čas.

Raznovrsnost – S obzirom da se časovi preko skajpa odvijaju od kuće, možete izabrati profesore iz bilo kog grada, ili iz bilo koje zemlje. To vam pruža mnogo više mogućnosti da stupite u kontakt sa profesorima koji Vam najviše odgovaraju.

Multimedijalni časovi – Časovi preko skajpa omogućavaju da se koriste razna mulitmeijalna sredstava kojima možete pristupiti sa vašeg računara. Ne morate više koristiti samo knjige za učenje, jer uz pristup internetu imate pristup mnogo većem broju raznovrsnih lekcija, metoda i vežbanja, raznim softverima za učenje. Moguće je koristiti muziku, video zapis, fotografije, tabele, kvizove…

Mogućnost da snimite lekciju – Na skajpu postoji mogućnost da snimite razgovor, prema tome možete da snimite lekciju i da je zatim preslušate kada budete obnavljali gradivo.  

 

 

Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite mi Vaše podatke (ime, prezime, oblast interesovanja).

 

ČASOVI PREKO SKAJPA

Comments are closed.

top